Stadgar

För Postens Kamratklubb

GENOMFÖRDA STADGEÄNDRINGAR

På årsmöte 23 mars 2011 bifölls styrelsens förslag avseende ändring av stadgar. § 4.2 ändras till: Ordförande och kassör väljs på två (2) år växelvis av årsmötet. Ledamöterna väljs på två (2) år med växelvis avgång. Suppleanter väljs på ett (1) år. Konstituering sker inom styrelsen.  Tidigare lydelse: Ordförande väljs varje år. Ledamöterna väljs på två (2) år med växelvis avgång. Suppleanter väljs på ett (1) år. Konstituering sker inom styrelsen.

§10 Då hela paragrafen handlar om Tidningen – som numera upphört – ströks hela §10.

Bilaga 1 Förtjänsttecken Silver utdelas efter 10 år. Numera utdelas endast Guldnålen varför hela texten ströks.

På årsmöte den 6 mars 2019 bifölls styrelsens förslag avseende ändring av stadgar. § 4.1 ändras till: Klubbens styrelse skall bestå av 5 ledamöter och minst 2 suppleanter. Detta innebär att antalet ledamöter sänks från 7 till 5 och suppleanter från 3 till 2.

På årsmöte per capsulam den 17 mars 2021 bifölls styrelsens förslag avseende ändring av stadgar. Dåvarande § 14 och bilaga 1 gällande förtjänsttecken och utmärkelser ströks.

På årsmöte den 1 mars 2023 bifölls styrelsens förslag avseende ändring i stadgarna. Att stryka hela § 6 Förvaltningsråd. Stryka delar av § 7 Representantskapets åliggande och § 8 Röstning och beslut vid representantskapsmöte och att ändra all text med representantskap till årsmöte. Konsekvens är att paragrafnumrering och numrering i paragrafen ändras och ny text tillkommit i stadgarna. Bilaga av stadgarna innan ändring är arkiverade för framtida bruk.