2021

Klubbens årsmöte avhölls per capsulam den 17 mars 2021. Verksamhetsberättelse/resultat-/balansräkning. https://postenskamratklubbmalmo.se/?page_id=6515

Revisionsberattelse LADDA NER

Jonas Jacobsson omvaldes som Kassör. Som ledamot omvaldes Ulf Ohlsson. som Suppleanter omvaldes Leif Nilsson, Lars Persson och Gert Ove Lindqvist. Den nya styrelsesammansättningen hittar du på https://postenskamratklubbmalmo.se/?page_id=25

Ny som revisorssuppleant är Britt-Marie Larsson.

Medlemsantalet sjönk inte lika mycket som befarat. Vi är nu 515 st. Medlemsavgiften fastställdes fortsatt till 150 kr och aktivitetsavgiften till 200 kr . För 2021 kalkylerar vi med ett tapp om strax under 50, totalt räknar vid med 475 medlemmar. Vi har ansökt om bidrag på 33.495 kr. Budget och sektionernas anslag fastställdes. Beroende på att Klubben inte fick bidrag från PIF 2020, och 2021 ser osäkert ut, är vi restriktiva med anslag till sektionerna. När vi vet mer får tilläggsansökan göras under året.Budgetforslag-2021 LADDA NER PIF_Anslag_2021_Bil LADDA NER

Styrelsens förslag avseende ändring av stadgar bifölls. § 14 och bilaga 1 stryks. Stadgar https://postenskamratklubbmalmo.se/?page_id=384

Boulesektionen ökar glädjande nog och är den största sektionen. 2021 kommer programmet att utökas i Pildammsparken. Osbystugan visar en högre uthyrningsfrekvens förmodligen delvis pga pandemin. Vi kommer att arrangera Postmilen 2022 där även och bangolf ingår.

Canastasektionen lämnar Klubben.