2019

Klubben hade sitt årsmöte 190306 i våra lokaler på Heleneholm. Åke Cederholm presiderade som mötesordförande med den äran. Verksamheten krymper. Under året har bl a Golfsektionen lagt ner verksamheten, vilket beslutades. Trots bl a byte av lokal(kostnadssänkning drygt 37.000 kr) och övertag av bouleverksamheten i Pildammsparken(kostnadssänkning 8.000 kr och drygt 80 nya medlemmar) har vi fortsatt ett minusresultat. Detta beror till stor del på ett stort tapp(c:a 300 st) av stödmedlemmar. Lite förändringar i styrelsen, Jeanette Odén omvaldes men nu som suppleant. På hennes plats som ledamot nyvaldes Sandra Warnerbring. Casimir Karlsson avgick som suppleant och kommer att avtackas vid ett senare tillfälle då han inte var närvarande. Han nyvaldes dock som revisorssuppleant, posten som Christina Nimmerfelt lämnar.  Våra ”ständiga ”Postmästare i Boule, Anders Östensson och Magnus Johansson premierades för sina bedrifter. Styrelsens förslag om höjd medlemsavgift fr o m 2020 bifölls. Avgiften blir 150-200 kr/år beroende på årets ekonomiska utfall. Vi ser en mindre nedgång i medlemsantalet, årets anslag är höljt i dunkel och utfallet av Posttrampen 14/9 är osäkert. Vi har ansökt om bidrag på 50.000 kr. Budget och sektionernas anslag fastställdes . Styrelsens förslag till stadgeändring bifölls. Detta innebär att antalet ledamöter sänks från 7 till 5. Fritidshuskommitténs ansökan om First Card, utställt i Kent Anderssons namn med kreditgräns om 25.000 kr bifölls