Stadgar

fotolia_35131735

För Postens Kamratklubb i Malmö

§ 1    ÄNDAMÅL

1.1    Postens Kamratklubb skall verka för samhörighet och kamratskap mellan klubbens medlemmar.

1.2    Klubben skall lokalt bedriva fritidsverksamhet i enlighet med av årsmötet uppdragna riktlinjer                          samt i övrigt verka för goda kontakter med föreningar och organisationer inom och utom Posten.

§ 2    OMFATTNING

2.1    Postens Kamratklubb utgör en sammanslutning av medlemmar med idrottsligt och kulturellt                            intresse.

2.2   Icke postanställda kan vara medlemmar i klubben och delta i all verksamhet utom                                                   postmästerskap.

§ 3    MEDLEMSKAP

3.1    Medlemskap kan erhållas efter ansökan på klubbens blankett.

3.2    Det åligger varje medlem i klubben att verka för klubbens sammanhållning och utveckling samt                        att rätta sig efter gällande föreskrifter.

3.3    Medlemmarna erlägger en årsavgift som fastställes vid representantskapets ordinarie möte i                              november månad. Sätt för inkassering beslutas av styrelsen.

3.4    Medlem kan erhålla utträde efter framställan till styrelsen.

3.5    Medlem som trots påminnelse ej erlagt medlemsavgift under året är ej längre medlem.

3.6    Medlem kan uteslutas ur klubben efter enhälligt beslut av styrelsen. Beslut om uteslutning gäller                    från den  dag beslut därom fattas.

3.7    Medlem kan avstängas för viss tid från att delta i klubbens verksamhet efter enhälligt beslut av                        styrelsen

3.8    Fråga om uteslutning eller avstängning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra                      sig inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). Medlemmen skall, genom rekommenderat                  brev inom tre dagar, underrättas om beslutet om uteslutning eller avstängning varvid skälet skall                    redovisas samt anges vad medlemmen har att iaktaga vid överklagande av beslutet. Beslut om                            uteslutning får överklagas enligt reglerna i 79§ punkt 1 och 80 § RF:s stadgar.

§ 4    STYRELSE

4.1    Klubbens styrelse skall bestå av 5 ledamöter och minst 2 suppleanter. Styrelsen är klubbens                                verkställande och förvaltande organ.

4.2    Ordförande och kassör väljs på två (2) år växelvis av årsmötet. Ledamöterna väljs på två 2 år                                 med växelvis avgång. Suppleanter väljs på ett 1  år. Konstituering sker inom styrelsen.

4.3    Styrelseledamot kan tillika vara ledamot i sektionsstyrelse.

4.4    Utträder ledamot ur styrelsen under mandattiden inträder suppleant i den ordning de blivit valda.

4.5    Styrelsen är beslutsmässig om minst 4 av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel                          röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.

§ 5     STYRELSENS ÅLIGGANDE M M.

5.1     Styrelsen skall verkställa representantskapets beslut samt handlägga klubbens löpande ärenden

5.2    Till ledning för styrelsens arbete fastställes vid årsmötet riktlinjer för verksamheten.

5.3    Styrelsen sammanträder så ofta det anses erforderligt, dock minst 6 gånger årligen.                                                Sammanträdet sker på ordförandens kallelse när minst 3 av styrelsens ledamöter så påfordrar.

5.4    Styrelsens åliggande innebär vidare  att övervaka verksamheten och tillse att den följer stadgar och                vid möten fattade beslut att upprätthålla budgetförslag för kommande verksamhetsår att vid sina                    sammanträden föra protokoll, vilka senast 3 veckor efter sammanträdet,  tillställs samtliga                                styrelseledamöter, suppleanter, revisorer, sektioner och kommittéer inom klubben.

          att behandla inkommande protokoll och redogörelser samt vidtaga de åtgärder som härvid kan                               erfodras

 att behandla inkomna ansökningar om medlemskap

 att utfärda kallelse till representantskapsmöten

 att förbereda ärenden som ska behandlas av representantskapet

 att tillse att klubbens lokaler och lösöre vårdas och försäkras

 att tillse att beslutade arrangemang och tilldelade uppdrag planeras i god tid och                                                     genomförs på bästa sätt

 att hos bidragsgivare ansöka om bidrag och inför dessa föra klubbens talan

 att representera och föra klubbens talan gentemot intresseorganisationer och                                                            myndigheter

 att förutom vad som anges i dessa stadgar lämna sektionerna erforderliga direktiv                                                  angående verksamheten

 att årligen före februari månads utgång upprätta verksamhetsberättelse och tillställa den samtliga               sektioner och kommittéer

 att utse funktionärer, arbetsgrupper samt representanter i andra organisationer och

 att i övrigt besluta i alla frågor som inte är av sådan att att de skall hänskjutas till                                                      representantskapet

§ 6 FÖRVALTNINGSRÅD

6.1   Klubbens representantskap består av styrelsens ledamöter, klubbens revisorer, dels en                                           ledamot från varje sektion samt en ledamot från Fritidshuskommittén.

6.2  Ledmöterna utses av respektive sektion och kommitté.

6.3   Kallelse till representantskapsmötet skall utsändas senast 20 dagar före mötet.

6.4  Ledamot av representantskapet kan endast representera en sektion eller kommitté.

6.5   Klubbens styrelseledamöter och revisorer kan ej representera sektion eller kommitté vid                                     mötet.

6.6   Styrelsen kan besluta om extra representantskapsmöte.

6.7   Extra representantskapsmöte kan utlysas om minst två tredjedelar av sektionerna inom                                       klubben skriftligen begär detta av styrelsen.

§ 7 REPRESENTANTSKAPETS ÅLIGGANDE

7.1  Representantskapet är klubbens högsta beslutande organ.

7.2  Representantskapet avhåller ordinarie årsmöte före mars månads utgång och ordinarie höstmöte i                november på tidoch plats  som styrelsen beslutar.

7.3  Extra representantskapsmöte kan endast behandla den eller de frågor som föranlett dess kallelse.

7.4  Vid ordinarie årsmöte med representantskapet skall följande frågor förekomma:

 1. Representantskapsmötets öppnande.

 2. Representantskapets stadgeenliga utlysande.

 3. Upprop av röstberättigade.

 4. Val av möstesordförande.

 5. Val av mötessekreterare

 6. Val av 2 justeringsmän att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll samt          vid                  behov fungera som rösträknare.

         7. Klubbens verksamhetsberättelse för det gångna året.

 8. Klubbens ekonomiska berättelse för det gångna året.

 9. Revisorernas berättelse för det gångna året.

10. Fråga om ansvarsfrihet för klubbens styrelse

11. Val av ledamöter enligt följande:

 a Ordförande för en tid av 2 år

         b kassör för en tid av 2 år, (gäller från 2013).

 c Övriga ledamöter för en tid av 2 år

 d Styrelsesuppleanter för en tid av 1 år

 e Revisorer för en tid av 1 år

 f  Revisorsuppleanter för en tid av 1 år

 g Ledamöter i valberedning för en tid av 1 år

12  Behandling av motioner från styrelse och revisorer.

13  Behandling av motioner från sektionerna.

14  Fastställande av riktlinjer för kommande verksamhet

15  Övrigt

16  Representantskapsmötets avslutande.

7.5  Vid ordinarie årsmöte kan ej beslutas i andra ärenden än dem som upptagits i dagordningen.

7.6  Vid representantskapets ordinarie höstmöte skall följande punkter tas upp till behandling:

 1. Mötes öppnande

 2. Upprop av röstberättigade och fastställande av röstlängd

 3. Mötets stadgeenliga utlysande

 4. Val av mötesordförande

 5. Val av mötessekreterare

 6. Val av 2 justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll samt         vid                behov fungera som rösträknare.

 7. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår

 8. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår

 9. Behandling av motioner från styrelse och revisorer.

10. Behandling av motioner från sektionerna.

11. Styrelsens rapporter och redogörelser

12.Mötets avslutning

§ 8 RÖSTNING OCH BESLUT VID REPRESENTANTSKAPSMÖTE

8.1  Representantskapsmötet fattar alla beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller, utom i fråga                om val, den mening som biträtts av klubbens ordförande.

8.2  Alla val skall föregås av kandidatnominering.

8.3  Vid sluten omröstning skall valsedel för att godkännas som angiven röst uppta minst ett                                      valbart namn och högst det antal som skall väljas.

8.4  Vid representantskapsmöte har samtliga närvarande ledamöter yttrande, förslags- och                                         rösträtt i alla frågor utom i fråga om ansvarsfrihet där styrelsens ledamöter ej har                                                   rösträtt.

8.5  Enskild medlem har rätt att närvara vid representantskapsmöte och har yttrande och                                            förslagsrätt men ej rösträtt.

8.6  Motion vid representantskapets årsmöte kan väckas av klubbens styrelse, sektioner, eller                                    enskild medlem. Motion som avser verksamhet som bedrivs av sektion skall                                                                överlämnas till dess styrelse för yttrande.

8.7  Motion till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari.

8.8  Styrelsen sammanställer motionerna och avger utlåtande som skall vara sektionerna tillhanda                          senast 20 dagar före representantskapsmötets hållande.

§ 9 SEKTIONER

9.1  Sektion har inom sitt verksamhetsområde till uppgift

 att  verka för anslutning av medlemmar till klubben

 att  verkställa de uppdrag och beslut som meddelas av klubbstyrelsen samt

 att  i enlighet med klubbens stadgar tillvarata medlemmarnas intressen.

9.2  Sektionsstyrelse skall bestå av minst ordförande, sekreterare och kassör. För                                                               verksamhetsgren där inte villig sektionsstyrelse kan väljas, utser styrelsen                                                                   sektionsledare.

9.3  Sektionsstyrelse väljes av medlemmar inom sektionen på sätt som sektionsstyrelsen finner                                 lämpligt.

9.4  Sektionsstyrelse skall verka för att åliggande fullföljs i enlighet med klubbens stadgar och på                             för verksamhetsgrenen mest lämpade sätt. Sektionernas åliggande innebär dessutom                                             följande:

 att  sektionsstyrelse är ansvarig inför styrelsen och representantskapet

 att  sektionsstyrelse snarast skall insända kopia av protokoll till styrelsen

 att  föra kassabok över sektionens räkenskaper

 att  till styrelsen lämna uppgift på sektionsstyrelsens sammanfattning

 att  hos styrelsen begära anslag för verksamheten inför budgetberedningen

 att  till styrelsen senast den 1 februari avge en av samtliga ledamöter underskriven                                                   verksamhetsberättelse över närmast föregående verksamhetsår.

§ 10    FRITIDSHUS

10.1  För främjande av klubbens syfte äger, förvaltar och uthyr klubben ett fritidshus

10.2  Dess verksamhet leds av en kommitté, fritidshuskommittén.

10.3  Fritidshuskommittén utses av styrelsen.

10.4  Den ekonomiska verksamheten skall revideras av klubbens revisorer efter samma regler,                                    som gäller för klubbens övriga verksamhet.

10.5  Fritidshuskommittén är ansvarig inför styrelsen och skall insända kopia av protokoll                                              snarast efter hållet möte.

§ 11 FIRMATECKNARE

11.1  Firmatecknare utses vid klubbens konstituerande möte.

§ 12 FÖRVALTNING OCH REVISION

12.1  Klubbens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december

12.2  Representantskapet fastställer vid varje höstmöte en plan över fördelning av klubbens                                          inkomster och utgifter(budget).

12.3  Räkenskaperna skall per 31 december varje år sammanställas i ett fullständigt bokslut.                                          Bokslutet skall senast den 15 februari påföljande år hållas tillgängligt för                                                                        revisorerna tillsammans med dithörande handlingar samt en av styrelsens                                                                  ledamöter underskriven förvaltningsberättelse för verksamhetsåret.

12.4   För att granska klubbens verksamhet väljer representantskapets årsmöte två revisorer                                           och två suppleanter för 1 år.

12.5   Revisorerna skall granska klubbens förvaltning och räkenskaper. De ska ha tillgång till                                           klubbens samtliga handlingar och protokoll och äga rätt att närvara vid styrelsens sammanträde.

12.6   Revisorerna skall upprätta revisionsberättelse, i vilken skall till- eller avstyrkas                                                         ansvarsfrihet för klubbstyrelsen för den tid revisionen omfattar.                                                                                         Revisionsberättelsen skall vara klubbens styrelse tillhanda senast den 1 mars.

§ 13 VALBEREDNING

13.1   Valberedningen skall bestå av tre personer. Två ledamöter väljs av årsmötet varvid en                                            utses som ordförande. Styrelsen utser en ledamot som är sammankallande.

13.2    Valberedningen skall i god tid före representantskapets årsmöte tillskriva samtliga                                                  styrelseledamöter, revisorer och suppleanter och tillfråga om de är villiga att                                                              kandidera för omval.

13.3    Senast den 15 februari skall valberedningen skriftligen delge sektionerna vilka av                                                     klubbstyrelsens ledamöter som avsagt sig sina uppdrag samt från sektionerna                                                           begära förslag på kandidater  senast den 1 mars.

13.4    Valberedningen är beslutsmässig om minst två ledamöter är närvarande.

13.5     Senast en vecka före representantskapets årsmöte skall valberedningen till samtliga                                               sektioner utsända sitt förslag till val.

§ 14 UPPLÖSNING

14.1     Beslut angående klubbens upplösning fattas vid ordinarie årsmöte med                                                                          representantskapet om minst 2/3 av de vid mötet närvarande röstberättigade är ense om beslutet.

14.2     Sedan alla utgifter och skulder betalts överlämnas eventuellt tillgångar, handlingar samt övriga                       tillhörigheter till Postens Idrottsförbund som förvaltar dessa i en särskild fond. Medlen skall då ny                klubb med liknande ändamål  bildas tillfalla den nya klubben.

14.3     Upplösning av sektion inom Postens Kamratklubb kan ske efter beslut av årsmötet med                                         representantskapet.

14.4     Sedan alla utgifter och skulder betalts överlämnas eventuellt återstående tillgångar,                                               handlingar samt övriga tillhörigheter till Postens Kamratklubbs styrelse.

§ 15 STADGEÄNDRING

15.1     Förslag till ändring av dessa stadgar skall behandlas av representantskapets ordinarie                                          årsmöte.

15.2     Beslut om stadgeändring är giltig om minst 2/3 av de röstberättigade är eniga om                                                     beslutet.

§ 16 GILTIGHETSTID

16.1      Dessa stadgar är antagna vid  Postens Kamratklubbs representantskaps ordinarie                                                     årsmöte den 17 mars 2021 och gäller fr o m nämnda dag.